списък с цели/goals list

списък с цели/goals list

списък с цели/goals list

I got challenged by Kate App (https://eyesonthegoal.com/my-life-list/) to publish my life goals. I decided to do this in two languages. Бях предизвикана от Кат. Ап. да публикувам моите цели и желания в живота. Реших да го направя на два езика. EXPERIENCED/ПРЕЖИВЯНО или ПОСТИГНАТО: 1. Graduated […]